Polityka naszej firmy

Kodeks postępowania pracowników

Kodeks postępowania Spółki Arctic Paper opisuje podstawowe zasady zachowania obowiązujące pracowników Arctic Paper i wszystkie osoby reprezentujące Arctic Paper. Zobowiązujemy się do uczciwego i etycznego postępowania w kontaktach ze wszystkimi interesariuszami. Kodeks postępowania pracowników

Polityka środowiskowa

Papiernie wchodzące w skład grupy Arctic Paper położone są w pięknych, cennych przyrodniczo regionach, w pobliżu cieków wodnych. Myślenie o produkcji papieru
w aspekcie ochrony środowiska stało się z tego powodu naszą drugą naturą. Wszystko, co robimy, w pierwszej kolejności uwzględnia ograniczenie zużycia zasobów i energii
w procesie produkcji oraz znalezienie sposobów na utrzymanie zrównoważonego rozwoju. Klimat jest częścią środowiska naturalnego, dlatego jesteśmy również współodpowiedzialni za łagodzenie skutków i kierunki działań związanych z globalnym ociepleniem. Polityka środowiskowa

Polityka Odpowiedzialności Społecznej firmy

Arctic Paper prowadzi swą działalność z poszanowaniem zobowiązań społecznych,
w aktywnym i konstruktywnym dialogu ze wszystkim zainteresowanymi podmiotami na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Odpowiedzialność społeczna obejmuje między innymi troskę o wpływ naszych decyzji i działań na środowisko
i społeczeństwo. Społeczna odpowiedzialność

Usługa zgłaszania przypadków naruszenia

Arctic Paper dąży do utrzymania przejrzystego klimatu biznesowego i wysokiego poziomu etyki biznesowej. Działalność Arctic Paper reguluje szereg polityk, wymogów wewnętrznych, praw, zasad i procedur. Pragniemy działać w sposób przejrzysty
i chcemy, aby nasi pracownicy i inni interesariusze czuli, że są częścią naszej działalności. Usługa zgłaszania przypadków naruszenia