Polityka Odpowiedzialności Społecznej firmy

Arctic Paper prowadzi swą działalność z poszanowaniem zobowiązań społecznych,
w aktywnym i konstruktywnym dialogu ze wszystkim zainteresowanymi podmiotami na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Odpowiedzialność społeczna obejmuje między innymi troskę o wpływ naszych decyzji
i działań na środowisko i społeczeństwo.


Partnerzy
Nasi najważniejsi partnerzy to klienci, partnerzy biznesowi, przedstawiciele, pracownicy, inwestorzy, dostawcy, podwykonawcy, społeczności lokalne oraz władze.


Jasność
Wszystkie nasze decyzje i działania wpływające na społeczeństwo i środowisko podejmujemy w sposób przejrzysty. Przyjmujemy odpowiedzialność za nasze działania. Zawsze przestrzegamy właściwych przepisów i odpowiednio reagujemy na potrzeby naszych partnerów. Postępujemy w sposób etyczny i aktywnie promujemy etyczne zachowania opierając się na uczciwości, sprawiedliwości i rzetelności. Wierzymy
w wolny i uczciwy handel. Sprzeciwiamy się korupcji.

Prawa człowieka i prawo pracy
Przestrzegamy i zawsze stosujemy międzynarodowe zasady dotyczące praw człowieka
i pracownika. Tego samego oczekujemy od naszych dostawców i podwykonawców. Nie wyrażamy zgody na dyskryminację i prześladowanie. Nasi pracownicy mają prawo organizować się, wstępować do stowarzyszeń i negocjować z firmą. Sprzeciwiamy się pracy dzieci i pracy przymusowej. Stale staramy się o poprawę warunków zdrowotnych
i bezpieczeństwa w miejscu pracy, chcąc stworzyć bezpieczne środowisko pracy zapewniające naszym pracownikom bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne i społeczne.

 

Środowisko
Chronimy środowisko naturalne. Zawsze staramy się ograniczać nasz wpływ na nie. Surowce, energię i inne zasoby wykorzystujemy oszczędnie, zawsze z myślą o ochronie środowiska. Nasza troska o środowisko przejawia się w całym naszym łańcuchu wartości i stanowi integralną część naszych procedur zakupowych. Sprawdzamy pochodzenie kupowanych surowców i zaopatrujemy się wyłącznie u legalnych i kontrolowanych źródeł. Aktywnie promujemy certyfikowaną i odpowiedzialną uprawę lasów.

 

Integracja polityki odpowiedzialności społecznej z naszą organizacją
Niniejsza polityka odpowiedzialności społecznej firmy dotyczy wszystkich działań
i wszystkich pracowników Arctic Paper. Każdy z dyrektorów w Grupie Arctic Paper odpowiada za jej rozpowszechnienie, wdrożenie i stosowanie w podległym mu zakładzie. Wszyscy przełożeni odpowiadający za kwestie operacyjne, pracownicze
i biznesowe muszą aktywnie wspierać wdrożenie jej zasad, dostosowując istniejące
i nowe zasady lokalne, procedury i procesy decyzyjne.

Raport CSR

Arctic Paper od wielu lat angażuje się w zrównoważony rozwój. Dążymy do tworzenia produktów i oferowania usług, które są bezpieczne dla ludzi i środowiska.