Polityka środowiskowa

Papiernie wchodzące w skład grupy Arctic Paper położone są w pięknych, cennych przyrodniczo regionach, w pobliżu cieków wodnych. Myślenie o produkcji papieru
w aspekcie ochrony środowiska stało się z tego powodu naszą drugą naturą. Wszystko, co robimy, w pierwszej kolejności uwzględnia ograniczenie zużycia zasobów i energii
w procesie produkcji oraz znalezienie sposobów na utrzymanie zrównoważonego rozwoju. Klimat jest częścią środowiska naturalnego, dlatego jesteśmy również współodpowiedzialni za łagodzenie skutków i kierunki działań związanych z globalnym ociepleniem.

Nasza polityka jest wymagająca
Wszystkie nasze działania opierają się na polityce środowiskowej: każda firma w ramach koncernu Arctic Paper powinna aktywnie dbać o środowisko zewnętrzne i wewnętrzne. Przed podjęciem decyzji o inwestycji lub zmianie procesu, dokładnie oceniamy konsekwencje dla środowiska. Odbywa się to we współpracy pomiędzy kierownictwem firmy, pracownikami i władzami lokalnymi.

To, co robimy my, robią również nasi dostawcy
Wymagania, które sobie stawiamy, przenosimy na naszych dostawców. Nasze myślenie o środowisku powinno w miarę możliwości być regułą również poza naszym przedsiębiorstwem. Każdy element w łańcuchu dostaw, od pozyskiwania surowców po dostawców, musi spełniać nasze wysokie wymagania.

Polityka środowiskowa Arctic Paper
W swojej działalności Grupa dąży do promowania ochrony środowiska, efektywnego wykorzystania zasobów i energii oraz zrównoważonego rozwoju. Rada Nadzorcza, Zarząd Grupy i Zarząd Papierni ponoszą szczególną odpowiedzialność za kwestie środowiskowe. Kierownik każdego zakładu jest odpowiedzialny za bieżące prace związane z ochroną środowiska.

Każda firma w Grupie ma na celu nieustającą poprawę środowiska wewnętrznego
i zewnętrznego w ramach tego, co jest technicznie i ekonomicznie wykonalne.

Na każdym etapie procesu, począwszy od zakupu surowców do produkcji, poprzez rozwój jakości, marketing i dystrybucję do klientów końcowych, celem nadrzędnym musi być: możliwie najmniejszy wpływ na środowisko naturalne, w odniesieniu do wody, powietrza, klimatu, ziemi i poziomu hałasu.

Przy zakupie celulozy sprawdzamy pochodzenie surowca drzewnego użytego do jej produkcji. Zawsze staramy się kupować celulozę pochodzącą z lasów zarządzanych
w sposób zrównoważony. Dlatego kupujemy ją z certyfikowanych i kontrolowanych źródeł.

Przed podjęciem decyzji o nowych inwestycjach, nowych lub zmodyfikowanych procesach czy istotnych zmianach w procesie produkcyjnym, oceniane są kwestie związane ze środowiskiem pracy i środowiskiem zewnętrznym. Ocena wpływu na środowisko, w tym zużycia energii dokonywana jest we współpracy z kierownictwem, władzami i pracownikami. Czynniki środowiskowe są brane pod uwagę również przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek.

Grupa prowadzi długofalowe planowanie środowiskowe i monitoruje rozwój sytuacji
w tym zakresie, zarówno w Szwecji i w Polsce, jak i w skali międzynarodowej, a także monitoruje i uczestniczy w projektach badawczych w tej dziedzinie. Grupa musi mieć otwarte, obiektywne podejście do wewnętrznych i zewnętrznych informacji dotyczących środowiska.